Làm thế nào để cá thở dưới nước?

Làm thế nào để cá thở dưới nước?

Cá sử dụng mang để thở bằng cách hút oxy từ nước xung quanh. Oxy mà cá và các động vật khác có mang sử dụng được liên kết với các phân tử hydro và được hòa tan trong nước. Phân tử nước bao gồm hai phần hydro và một phần oxy.

Cá có thể tồn tại với lượng oxy ít hơn con người vì chúng là động vật máu lạnh, mặc dù nước đặc hơn nhiều và sau đó khó bơm hơn không khí. Nước chứa ít oxy hơn đáng kể khi so sánh với một thể tích không khí tương đương. Động vật hít thở không khí không có khả năng lấy oxy từ nước do thiếu diện tích bề mặt và lớp màng phổi không đủ.