Dư luận được đo lường như thế nào?

Dư luận được đo lường thông qua thăm dò dư luận. Các tổ chức thăm dò ý kiến, nhà quảng cáo và chính trị gia tiến hành thăm dò dư luận để đo lường sự ủng hộ của công chúng đối với nhiều vấn đề.

Các cuộc thăm dò để đo lường chính xác thông tin khoa học yêu cầu những người thăm dò phải tuân theo phương pháp luận chính xác. Bỏ phiếu không đúng nhóm có thể tạo ra kết quả không chính xác, vì vậy các tổ chức bỏ phiếu xác định đối tượng mục tiêu trước khi tiến hành bất kỳ cuộc thăm dò nào. Nhiều tổ chức bỏ phiếu sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để đảm bảo rằng họ đang thăm dò ý kiến ​​của nhiều người trong nhóm dân số mục tiêu.

Cách diễn đạt của các câu hỏi thăm dò ý kiến ​​cũng có thể ảnh hưởng đến phản hồi đối với các cuộc thăm dò dư luận. Các tổ chức thăm dò ý kiến ​​cẩn thận sử dụng các câu hỏi có từ ngữ một cách khách quan. Các câu hỏi thăm dò thành công cũng sử dụng ngôn ngữ mà nhóm bỏ phiếu hiểu được.