"Nền kinh tế theo quy mô" là gì?

Lý thuyết kinh tế cho rằng hiệu quả kinh tế theo quy mô đạt được khi có thể sản xuất nhiều đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ hơn trên quy mô lớn hơn với chi phí đầu vào thấp hơn. Tính kinh tế theo quy mô cũng tồn tại. Điều này xảy ra khi sản xuất giảm trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng.

Lợi thế về quy mô là một mục tiêu xứng đáng, vì một công ty có thể tăng sản lượng đồng thời giảm chi phí có thể có được lợi thế khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Các công ty có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô theo nhiều cách khác nhau. Một ví dụ là được chiết khấu chi phí đầu vào thông qua việc mua số lượng lớn. Mặc dù có thể khó khăn hơn để có được chiết khấu đối với các yếu tố đầu vào đắt tiền hơn, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển hoặc lao động có tay nghề cao, nhưng hiệu quả gia tăng do các yếu tố đầu vào này mang lại cuối cùng có thể làm giảm chi phí sản xuất và bán hàng trung bình, do đó góp phần vào tính kinh tế theo quy mô. Một công ty cũng có thể cân nhắc việc sử dụng lao động hoặc máy móc chuyên dụng và tinh giản cơ cấu tổ chức.

Trong khi các công ty riêng lẻ được hưởng lợi từ quy mô kinh tế nội bộ, toàn bộ các ngành công nghiệp có thể được hưởng lợi từ quy mô kinh tế bên ngoài. Điều này xảy ra khi việc mở rộng phạm vi hoạt động của một ngành dẫn đến giảm chi phí cho tất cả các công ty hoạt động trong ngành đó. Một ví dụ là khi mạng lưới giao thông mới và cải tiến mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực địa lý.