Đầu nào của Phospholipid bị hấp dẫn vào nước?

Đầu phân cực của phân tử phospholipid, có chứa nhóm photphat và rượu, bị hút vào nước, hoặc ưa nước và hòa tan trong nước. Đầu đối diện của phospholipid chứa các axit béo, không phân cực, không tan trong nước và kỵ nước.

Do sự hiện diện của cả nhóm tan trong nước và không tan trong nước, phospholipid được gọi là lưỡng tính. Chúng tạo nên màng sinh học của tế bào, mỗi bên tương tác với một môi trường khác nhau dựa trên các đặc tính của nó. Đầu phân cực và đầu hòa tan trong nước hướng ra phần bên ngoài của tế bào, nơi chứa nước với vùng không phân cực, không hòa tan trong nước hướng vào phần bên trong của màng.