Cung và Cầu là gì?

Quy luật cung và cầu là khái niệm nền tảng trong lĩnh vực kinh tế. Quy luật cầu chỉ ra rằng trong những trường hợp điển hình, giá hàng hóa càng lớn thì cầu càng giảm. Quy luật cung chỉ ra rằng giá thị trường càng cao thì lượng cung càng lớn.

Trong mối quan hệ với nhau, cân bằng tiếp thị được gọi là mức giá mà tại đó mức cung của một hàng hóa chính xác bằng mức cầu. Khi cung vượt cầu, thặng dư tồn tại, có xu hướng dẫn đến giá thấp hơn. Khi cầu vượt quá cung, tình trạng thiếu hụt sẽ tồn tại và người mua thường phải trả phí bảo hiểm.