Công thức cho Strontium Hydride là gì?

Công thức hóa học của hyđrua stronti được viết là SrH2. Ký hiệu Sr đại diện cho nguyên tố stronti và ký hiệu H đại diện cho nguyên tố hydro. Các ký hiệu của mỗi nguyên tố có thể nằm trên bảng tuần hoàn các nguyên tố, bảng này cũng liệt kê số hiệu nguyên tử và khối lượng nguyên tử của chúng.

Hình sau ký hiệu hydro cho biết công thức chứa hai nguyên tử hydro. Vì ký hiệu stronti không được sửa đổi bởi một con số, nên mỗi phân tử hyđrua stronti chỉ chứa một nguyên tử stronti. Số lượng nguyên tử trong một công thức thường được viết dưới dạng chỉ số dưới. Số lượng phí trong một công thức được viết bằng chỉ số trên.