Cấu hình Electron Trạng thái Kích thích là gì?

Cấu hình electron ở trạng thái kích thích dùng để chỉ nguyên tử có các electron ở mức năng lượng cao hơn mức cần thiết. Trạng thái kích thích khác với trạng thái cơ bản, đó là khi tất cả các electron của nguyên tử ở quỹ đạo thấp nhất có thể của chúng.

Ví dụ, một nguyên tử ở trạng thái kích thích có thể chứa hai điện tử trong quỹ đạo 1s của nó, một điện tử trong quỹ đạo 2s và một điện tử trong mỗi quỹ đạo 2p của nó. Vì số electron tối đa có thể có trong quỹ đạo 2s là hai electron, nên một trong số các electron trong quỹ đạo 2p cần chuyển về quỹ đạo 2s để đưa nguyên tử về trạng thái cơ bản.