Tôi có thể đăng ký con chó của mình ở đâu?

Tôi có thể đăng ký con chó của mình ở đâu?

Một người có thể đăng ký con chó của họ với American Kennel Club nếu con chó đó thuần chủng. Chủ sở hữu có thể đăng ký con chó của họ trực tuyến tại AKC.org hoặc gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện. Ngoài ra, nhiều thành phố địa phương yêu cầu chủ sở hữu chó đăng ký chó với thành phố.

Khi đăng ký con chó, một người thường được yêu cầu cung cấp giới tính của con chó, tên của tất cả chủ sở hữu và đồng chủ sở hữu của con chó, màu sắc và dấu hiệu lông trên con chó, cũng như các thông tin thích hợp khác liên quan đến giống chó và sức khỏe. Mục đích của việc đăng ký chó với thành phố là để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con chó và bất kỳ ai tiếp xúc với nó trong phạm vi thành phố. Đăng ký AKC phục vụ các mục đích khác nhau, đặc biệt tập trung vào việc nhân giống và nghiên cứu.