Các đơn phân của lipid là gì?

Các đơn phân tạo nên lipid là glycerol và axit béo. Cấu trúc lipid phổ biến nhất là triglyceride, bao gồm xương sống glycerol liên kết với ba đuôi axit béo.

Đuôi axit béo là các chuỗi nguyên tử cacbon và hydro được liên kết với một nhóm cacboxyl ở một đầu và một nhóm metyl ở đầu kia. Chiều dài của đuôi axit béo có thể ngắn bằng hai nguyên tử cacbon hoặc dài hơn 20 nguyên tử cacbon. Các nguyên tử cacbon được liên kết bằng một liên kết đơn hoặc đôi. Sự hiện diện của một liên kết đôi phân loại đuôi axit béo là không bão hòa.