500 Yards dài bao lâu?

Chiều dài 500 thước Anh tương đương với 1.500 bộ, 18.000 inch hoặc 0,2841 dặm. Biết các đơn vị đo lường tiêu chuẩn cơ bản là điều cần thiết để tính độ dài tương đương.

Một thước Anh bằng 3 feet và có 12 inch bằng feet. Dựa trên các số tiền tương đương này, lượng feet trong 500 thước Anh được tính bằng cách nhân 500 với 3.

Sau đó, lượng inch trong 500 thước Anh được tìm thấy bằng cách nhân 1.500 feet với 12 inch.

Một dặm bằng 5.280 feet. Các cá nhân có thể tính toán bao nhiêu dặm trong 500 thước Anh bằng cách chia lượng feet trong 500 thước Anh thành 5.280. Khi 1.500 được chia cho 5.280, kết quả là 0,2841.