Định nghĩa "Khả năng giữ nước" là gì?

Khả năng giữ nước được định nghĩa là lượng nước được giữ lại giữa dung tích ruộng và điểm héo. Khả năng giữ nước là trạng thái bão hòa của nước trong đất có thể thoát tự do do tác dụng của trọng lực. Điểm héo là mực nước trong đất sau khi cây hấp thụ.

Nước còn lại trong đất sau khi thoát ra được giữ lại bởi một lực lớn hơn trọng lực. Mực nước trong đất mà thực vật không thể hấp thụ được nữa được gọi là điểm héo vĩnh viễn, và nước này bám chặt vào các hạt đất. Nước có sẵn cho cây được coi là 50 phần trăm khả năng giữ nước của đất. Mực nước được giữ trong đất giữa độ bão hòa và dung tích trường được gọi là nước trọng trường.