Có bao nhiêu chiếc cốc trong 200 gam?

Số lượng cốc trong 200 gam chất phụ thuộc vào khối lượng riêng của chất đó. Cốc là một đơn vị thể tích, và gam là một đơn vị khối lượng. Ví dụ: 200 gam nước tương đương với 0,845 cốc nước.

Để tính số cốc tạo thành 200 gam thứ gì đó, trước tiên người ta phải chuyển đổi thành cốc. Bước đầu tiên là chuyển đổi từ khối lượng sang thể tích bằng cách chia 200 cho khối lượng riêng của vật phẩm tính bằng gam /mililit. Ví dụ, nước có khối lượng riêng 1 g /mL, vậy 200 gram nước /(1 g /mL) = 200 mL. Sau đó, người ta có thể chuyển đổi từ mL sang cốc bằng cách sử dụng tỷ lệ 1 cốc /236,59 mL. Số cốc nước là 200 mL x (1 cốc /236,59 mL) = 0,845 cốc. Các phép tính tương tự cũng có thể được thực hiện đối với các chất lỏng và chất khác miễn là biết được khối lượng riêng.