Chức năng của DNA Polymerase III là gì?

Enzyme DNA polymerase III là enzyme chính liên quan đến quá trình sao chép DNA của vi khuẩn. Nó thực hiện chức năng polymerase 5'-3 ', có nghĩa là nó thêm nucleotide vào đầu 3' của quá trình hình thành Sợi DNA trong quá trình sao chép.

Trước khi có thể bắt đầu sao chép, enzyme helicase sẽ tháo hai sợi DNA. Cả hai sợi đều trở thành khuôn mẫu để sao chép. DNA polymerase III không thể thêm nucleotide tự do vào các sợi này cho đến khi các đoạn mồi được thêm vào bởi enzyme primase. Ngoài ra còn có DNA polymerase I có chức năng đọc lại các sợi DNA mới được tổng hợp để đảm bảo rằng các nucleotide thích hợp đã được thêm vào. Nó sửa chữa những sai lầm khi chúng được tìm thấy bằng cách loại bỏ nucleotide xấu và thêm nucleotide đúng.