Các loại rễ khác nhau là gì?

Các loại rễ khác nhau là gì?
Các loại rễ khác nhau là rễ sơ cấp, rễ phụ và rễ cấp ba. Ngoài ra còn có rễ cái, rễ dạng sợi và rễ phụ, phần thứ ba là rễ gửi ra từ thân cây và các cấu trúc khác.

Rễ sơ cấp của cây là rễ đầu tiên mọc trực tiếp từ thân cây. Các nhánh của rễ này là rễ phụ, các nhánh của rễ phụ là rễ cấp ba. Nếu những rễ này có cùng kích thước hoặc nhỏ hơn thì cây được coi là có bộ rễ dạng sợi. Củ mài là rễ sơ cấp lớn hơn nhiều so với các nhánh còn lại. Rễ tham vọng có thể xuyên qua đất hoặc có thể không. Ví dụ như cây đa, có nhiều rễ chống và thực vật biểu sinh, có rễ trên không.