Đơn vị Cơ bản của Vật chất là gì?

Đơn vị Cơ bản của Vật chất là gì?

Nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất. Nguyên tử là khối cấu tạo cơ bản của một nguyên tố, và không thể bị phá vỡ thêm bằng bất kỳ phương tiện hóa học nào. Một nguyên tử được tạo thành từ ba hạt: proton, neutron và electron.

Ba hạt của một nguyên tử mang các điện tích khác nhau. Proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm và nơtron không mang điện. Vật chất là bất cứ thứ gì có khối lượng và chiếm không gian. Tất cả các đối tượng vật chất đều bao gồm vật chất ở dạng nguyên tử. Vật chất có thể tồn tại dưới dạng rắn, lỏng, khí hoặc plasma. Một số chất có thể chuyển đổi giữa các trạng thái khác nhau của vật chất tùy thuộc vào lượng nhiệt mà vật liệu hấp thụ.