Ví dụ về Hạn chế Thương mại là gì?

Ví dụ về Hạn chế Thương mại là gì?

Một số ví dụ về hạn chế thương mại bao gồm thuế quan, hạn ngạch và trợ cấp. Những hạn chế như vậy phục vụ các mục đích kinh tế và chính trị, nhưng cũng thường gây ra hậu quả.

Thuế quan giúp bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và người lao động khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài, giúp giữ sản phẩm và việc làm trong biên giới của một quốc gia. Tuy nhiên, chi phí để làm như vậy có nghĩa là giá cả hàng hóa phải tăng lên để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm và lao động, và người nộp thuế là người chịu chi phí đó. Một mối quan tâm khác của các hạn chế thương mại là mặc dù thuế quan và trợ cấp giúp bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và người lao động, nhưng nó không khuyến khích những người được bảo hộ thực hiện những thay đổi có thể khiến các ngành đó cạnh tranh với thị trường nước ngoài mà không có sự hỗ trợ của chính phủ.