Thứ tự các giai đoạn của chu kỳ tế bào là gì?

Các giai đoạn của chu kỳ tế bào theo thứ tự là interphase, prophase, metaphase, anaphase và telophase. Quá trình này được gọi là nguyên phân và được sử dụng để tạo ra các tế bào mới.

Chu kỳ tế bào bao gồm sáu giai đoạn chính:

  • Giai đoạn giữa là giai đoạn nghỉ ngơi của tế bào. Sự sao chép của DNA xảy ra trong pha S của giai đoạn này.
  • Giai đoạn nguyên phân là giai đoạn mà các nhiễm sắc thể trở nên hiện rõ và màng nhân tiêu biến. Các tâm cực hình thành và di chuyển sang các phía đối diện.
  • Metaphase là giai đoạn mà các nhiễm sắc thể xếp thành hàng ở trung tâm của tế bào.
  • Anaphase là giai đoạn tế bào bắt đầu phân chia và các trục quay ngắn lại và kéo các crômatit ra xa nhau.
  • Telophase là giai đoạn mà cytokinesis kết thúc và quá trình cải tổ màng nhân. Hai tế bào mới được hình thành hoàn chỉnh vào cuối giai đoạn này.