Tế bào thực vật và động vật có điểm gì chung?

Tế bào thực vật và động vật đều có nhân, lưới nội chất, ribosome, bộ máy Golgi, túi, ti thể và màng tế bào. Mỗi thành phần này phối hợp với nhau để giữ cho tế bào khỏe mạnh và hoạt động bình thường . Ngoài ra, tế bào thực vật và động vật có tính chất eukarotic, nghĩa là chúng đa bào.

Hạt nhân nằm ở trung tâm của tế bào và nó kiểm soát nhiều chức năng khác nhau. Lưới nội chất, bộ máy Golgi và các ribôxôm phối hợp với nhau để xử lý và vận chuyển vật chất ra vào tế bào. Túi nước là một bộ phận khác của tế bào động thực vật có chức năng vận chuyển các hạt và chất đến và đi từ tế bào.

Tế bào thực vật và động vật cũng có ti thể, nhưng chúng hoạt động hơi khác nhau trong các tế bào khác nhau. Ti thể trong tế bào động vật giải phóng năng lượng và tạo điều kiện cho quá trình hô hấp. Trong tế bào thực vật, ti thể phối hợp với lục lạp để hấp thụ ánh sáng và năng lượng.

Ngoài việc có các loại thành phần tương tự hoạt động trong tế bào, cả tế bào thực vật và động vật đều có khả năng khuếch tán. Đây là một quá trình mà các chất hòa tan đi vào và ra khỏi tế bào. Cả hai loại tế bào đều có màng tế bào do nhân điều khiển và cho phép các hạt và chất xâm nhập vào tế bào một cách chọn lọc.