Một số thành công của Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ là gì?

Một số thành công của Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ, hay AFL, là khả năng thuyết phục các phe phái kinh doanh ôn hòa xem thương lượng tập thể như một phương tiện tích cực hơn để giải quyết tranh chấp lao động, phát triển các biện pháp tổ chức hiệu quả để chống lại hành động của người sử dụng lao động và nhà chức trách khi cuộc đình công được kêu gọi và trả lương ốm đau, hỗ trợ trong thời gian thất nghiệp và bảo hiểm mai táng phí cho các thành viên của nó. AFL cũng giữ khoảng cách với các phần tử cực đoan chính trị và duy trì chính sách tránh các vướng mắc chính trị tiêu cực có thể xảy ra.

Niềm tin được khẳng định của AFL về sự phát triển của hệ thống tư bản như một lợi ích cho cả người sử dụng lao động và người lao động đã cho phép tổ chức này được coi là một giải pháp thay thế hợp lý cho các tổ chức lao động khác ủng hộ cách tiếp cận cấp tiến hơn.

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, AFL đã tham gia vào một mối quan hệ không chính thức với chính phủ Hoa Kỳ để hỗ trợ nỗ lực sản xuất trong chiến tranh và làm suy yếu ảnh hưởng của các nhóm lao động cấp tiến như Đảng Xã hội Mỹ và Công nhân Công nghiệp Thế giới . Đổi lại, chính phủ liên bang đã giúp thuyết phục một số ngành công nghiệp lớn công nhận công đoàn như một giải pháp thay thế để đối mặt với cuộc đình công của công nhân.