Denis Diderot đã đóng vai trò gì trong thời kỳ Khai sáng?

Denis Diderot đã đóng vai trò gì trong thời kỳ Khai sáng?

Denis Diderot có ảnh hưởng quan trọng đến thời kỳ Khai sáng theo một số cách, nhưng đặc biệt là thông qua việc biên tập Bách khoa toàn thư của ông. Tác phẩm học thuật này, bao gồm 28 tập, có sự đóng góp của nhiều tác phẩm nổi bật nhất. Những nhân vật khai sáng.

Thời kỳ Khai sáng, xảy ra vào cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 19, là một thời kỳ của những tiến bộ mang tính cách mạng trong khoa học, chính trị và triết học. Những ý tưởng được truyền bá bởi các nhà tư tưởng Khai sáng đã ảnh hưởng lớn đến các sự kiện quan trọng thời bấy giờ, chẳng hạn như Cách mạng Hoa Kỳ. Những trí thức khai sáng chủ chốt, chẳng hạn như Diderot, Voltaire và David Hume, không đồng ý về mọi điểm, nhưng họ đều tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của lý trí và tính hợp lý.