Ai đã bảo Giô-sép đi đến Bết-lê-hem?

Theo chương thứ hai của sách Lu-ca, Caesar Augustus ra lệnh rằng tất cả mọi người phải bị đánh thuế và do đó, phải trở về "thành phố của riêng họ." Giô-sép phải đi từ Na-da-rét đến "thành Đa-vít", một tên khác của Bết-lê-hem, vì ông thuộc "dòng dõi Đa-vít."

Mary đi với Joseph, mặc dù đã gần đến ngày sinh nở. Việc Giô-sép trở lại Bết-lê-hem và sự ra đời của Chúa Giê-xu ở đó đã ứng nghiệm lời tiên tri trong Mi-chê 5: 2, trong đó có đoạn, "Nhưng ngươi, Bết-lê-hem Ephrathah, tuy ngươi là một người nhỏ bé trong số hàng ngàn người Giu-đa, nhưng ra khỏi ngươi, Ngài sẽ ra với ta điều đó là người cai trị Y-sơ-ra-ên, những người mà các cuộc ra đi đã có từ xa xưa, đến đời đời. "