Công thức được sử dụng để tính độ dịch chuyển là gì?

Công thức tính độ dịch chuyển là x = ½ (v + v0) t. X đại diện cho độ dịch chuyển thực tế, trong khi V là vận tốc. V0 xác định vận tốc ban đầu, trong khi T đại diện cho thời gian thực hiện.

Việc sử dụng công thức này cho phép dịch chuyển cho phép phân tích sự khác biệt giữa vị trí ban đầu và vị trí cuối cùng của một thứ gì đó. Đối tượng của phép dời hình có thể là một số dạng vật thể hữu hình hoặc một hình hình học lý thuyết. Độ dịch chuyển cũng được định nghĩa là khoảng cách ngắn nhất từ ​​điểm ban đầu đến điểm cuối cùng. Cái gọi là "vectơ dịch chuyển" biểu thị chiều dài cũng như hướng của một đường đi tưởng tượng giữa hai điểm này.