Có bao nhiêu người đã viết Kinh thánh?

Kinh thánh được viết trong khoảng 1500 năm bởi 40 tác giả. Có 30 tác giả trong Cựu ước và 10 tác giả trong Tân ước.

Một số sách trong Kinh thánh là bộ sưu tập được viết bởi một số tác giả. Một trong những cuốn sách như vậy là Psalms, nghĩa là những bài ca ngợi, trong Cựu Ước. Thường liên quan đến Vua Đa-vít, người đã viết phần lớn, còn có những bài Thi thiên do Môi-se, Asaph, Ethan và các con trai của Korah sáng tác.

Người ta tin rằng Moses đã ghi lại năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước, được gọi là Torah. Phần lớn lịch sử và thông tin về họ được truyền miệng.