Ai đã viết Sách Ma-thi-ơ?

Quan điểm truyền thống của Cơ đốc giáo cho rằng Phúc âm Ma-thi-ơ được viết bởi sứ đồ Ma-thi-ơ. Tuy nhiên, hầu hết các học giả Kinh thánh đương thời đều đồng ý rằng cuốn sách Tân ước này do một tác giả vô danh viết vào cuối thế kỷ 1 sau Công nguyên.

Nhiều người tin rằng Phúc âm Mác có trước hai sách phúc âm khái quát khác, bao gồm cả Phúc âm Ma-thi-ơ, và thực sự ảnh hưởng đến việc biên soạn sau này. Bốn mươi lăm phần trăm nội dung trong Matthew được chia sẻ với Luke và Mark, trong khi 10 phần trăm bổ sung chỉ được chia sẻ với Mark và 25 phần trăm chỉ được chia sẻ với Luke. Việc viết ra những sách phúc âm này là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm ghi lại và hệ thống hóa lịch sử ban đầu và niềm tin của người theo đạo Cơ đốc.