Bốn đức hạnh của Plato là gì?

Bốn đức hạnh của Plato là gì?

Bốn đức tính cơ bản của Plato là thận trọng, công bằng, tiết độ và dũng cảm. Những đức tính này cũng thường được dịch là khôn ngoan, công bằng, kiềm chế (còn gọi là điều độ) và dũng cảm.

Plato giải thích tất cả bốn đức tính trong các tác phẩm "Cộng hòa" và "Protagoras". Sự thận trọng là khả năng của một người để đánh giá hành động của chính mình là phù hợp hay không phù hợp. Công lý là khả năng hành động công bằng và không thiên vị người khác. Tính cách ôn hòa là khả năng hành động có chừng mực và tự chủ. Dũng cảm đề cập đến sức mạnh cảm xúc và khả năng đối mặt với nỗi sợ hãi của một người. Những nhân đức này sau đó đã được Thánh Augustinô coi là bốn nhân đức chính yếu của Cơ đốc giáo.