12 nhà tiên tri nhỏ là ai?

Theo truyền thống của người Do Thái, 12 nhà tiên tri nhỏ là tham chiếu đến một cuốn sách duy nhất của Cựu ước, chứa những câu chuyện về mười hai nhà tiên tri của Y-sơ-ra-ên, bao gồm Ô-sê, Giô-ên, A-mốt, Áp-đia và Giô-na. > Làm tròn 12 nhà tiên tri nhỏ là Mi-chê, Nahum, Ha-ba-cúc và Zephaniah, ngoài Haggai, Xa-cha-ri và Ma-la-chi. Họ được gọi là những nhà tiên tri nhỏ vì sách của họ ngắn hơn nhiều so với sách của bốn nhà tiên tri lớn: Ê-sai, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên và Giê-rê-mi.

12 nhà tiên tri nhỏ có thể được phân nhóm dựa trên khoảng thời gian họ sống. Trước hết, hãy đến với Giô-na, A-mốt và Ô-sê, là những nhà tiên tri của Y-sơ-ra-ên trước thời kỳ bị lưu đày. Áp-đia, Giô-na và Mi-chê, cũng như Nahum, Ha-ba-cúc và Zephaniah đều là những nhà tiên tri của Giu-đa. Haggai, Xa-cha-ri và Ma-la-chi là những nhà tiên tri trong số những người trở về sau cuộc Lưu đày.

Nhìn chung, mỗi phần trong số 12 phần đều có ba phần: tài liệu tự truyện, được cho là được viết bởi nhà tiên tri đang được đề cập; tài liệu tiểu sử, được viết ở ngôi thứ ba bởi các biên tập viên và biên dịch viên; và những lời tiên tri và bài phát biểu của nhà tiên tri, thường ở dạng thơ.

Các học giả thường đồng ý rằng Sách 12 nhà tiên tri được hoàn thành vào thời kỳ Ba Tư cai trị Jerusalem, giữa thế kỷ thứ tư và thứ sáu trước Công nguyên. Sách 12 nhà tiên tri nhỏ thường được chia thành 12 sách riêng lẻ trong Kinh thánh Cơ đốc.