Các Đặc Điểm Của Nền Kinh Tế Kế Hoạch Là Gì?

Các Đặc Điểm Của Nền Kinh Tế Kế Hoạch Là Gì?

Nền kinh tế kế hoạch hay nền kinh tế chỉ huy là nền kinh tế trong đó các chức năng chính, chẳng hạn như sản xuất và phân phối hàng hóa, được kiểm soát bởi chính phủ. Trong nền kinh tế kế hoạch, chính phủ sở hữu một số hoặc tất cả các cơ sở sản xuất và quyết định sản xuất cái gì và định giá hàng hóa như thế nào. Điều này trái ngược với nền kinh tế thị trường, nơi sản xuất và phân phối do các lực lượng thị trường quyết định mà không có hoặc không có sự can thiệp của chính phủ.

Những lợi thế của nền kinh tế kế hoạch bao gồm khả năng thiết lập các mục tiêu, chẳng hạn như toàn dụng lao động. Những người ủng hộ loại hệ thống này cho rằng nền kinh tế chỉ huy mang lại lợi ích cho toàn bộ xã hội hơn là một thiểu số may mắn. Nhược điểm bao gồm sự không kết nối giữa hàng hóa nào được sản xuất và hàng hóa nào cần thiết. Các nền kinh tế chỉ huy có xu hướng đưa ra các quyết định của các quan chức không liên hệ với thị trường. Loại chính phủ này có xu hướng loại bỏ các quyền cá nhân để đạt được các mục tiêu xã hội. Một số quốc gia, chẳng hạn như Liên Xô cũ và Trung Quốc, trước đây có nền kinh tế kế hoạch, đã chuyển đổi sang nền kinh tế hỗn hợp.

Trong một hệ thống kết hợp hoặc hỗn hợp, chính phủ cho phép tư nhân hóa một số phương tiện sản xuất và bãi bỏ quy định về giá cả để các lực lượng thị trường đóng một vai trò nào đó. Trên thực tế, hầu hết các hệ thống kinh tế là hỗn hợp, với mức độ can thiệp khác nhau của chính phủ.