Nguồn gốc của Kinh tế học là gì?

Nguồn gốc của Kinh tế học là gì?

Investopedia giải thích rằng nguồn gốc của tư tưởng kinh tế nằm ở một người tên là Adam Smith, người bị ảnh hưởng nặng nề bởi các nhà văn và nhà triết học Pháp. Smith đã phát triển kỷ luật kinh tế học như một sự thay thế cho chủ nghĩa trọng thương của Pháp, một hệ thống dễ bị bóc lột, mang lại lợi ích cho những người giàu có bằng chi phí của các tầng lớp bình dân. Các nhà tư tưởng kinh tế quan trọng khác bao gồm Karl Marx, Milton Friedman và John Maynard Keynes.

Theo Investopedia, công trình đầu tiên về kinh tế học được thực hiện bởi các nhà vật lý học người Pháp, những người phản đối chủ nghĩa trọng thương. Trong khi tư tưởng kinh tế bắt nguồn từ nhóm này, Smith đã tinh chỉnh quá trình tư tưởng và mở rộng nó thành một luận điểm kinh tế tổng quát. Kể từ thời điểm này, kỷ luật kinh tế học chủ yếu tập trung vào việc tạo ra một hệ thống tốt hơn cho các nền kinh tế thế giới hơn là cải thiện các hệ thống tài chính hiện tại.

Wikipedia giải thích rằng định nghĩa kinh tế học của Smith tập trung vào "kinh tế chính trị", một cuộc điều tra về sự giàu có của các quốc gia khác nhau và phương tiện mà họ có được sự giàu có đó. Những người khác đã định nghĩa nó như một khoa học về sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Wikipedia cũng lưu ý bản chất đa văn hóa của kinh tế học như một môn khoa học, điều này giải thích thêm tại sao kinh tế học bắt nguồn từ thời điểm giao tiếp giữa các quốc gia với mục đích chia sẻ dữ liệu không chỉ khả thi mà còn thực tế.