Sự khác biệt giữa Giá trị nghề nghiệp và Đạo đức là gì?

Sự khác biệt giữa Giá trị nghề nghiệp và Đạo đức là gì?

Đạo đức nghề nghiệp là những nguyên tắc chính thức do một công ty hoặc hiệp hội đặt ra trong khi các giá trị nghề nghiệp được cá nhân hóa và mang tính chủ quan. Ví dụ: một giá trị đối với nhiều chuyên gia là đến sớm 5 phút để họp nhưng đến sớm 5 phút không phải là một tiêu chuẩn đạo đức.

Giá trị nghề nghiệp bắt nguồn từ những quan sát và trải nghiệm của một người. Một người thường xuyên phải đợi người khác đến họp có thể coi trọng việc đến sớm, trong khi một người gặp may mắn hơn khi bắt đầu đúng giờ có thể ít coi trọng việc đúng giờ hơn.

Đạo đức nghề nghiệp là các quy tắc được chính thức hóa do các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và những người tương tự đặt ra. Tất cả mọi người trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức phải tuân theo những nguyên tắc này và có thể bị khiển trách nếu vi phạm. Mặt khác, những người vi phạm các giá trị nghề nghiệp của người khác có thể sẽ không gặp phải hậu quả chính thức vì các giá trị này rất chủ quan.

Giá trị và đạo đức không phải lúc nào cũng giống nhau. Ví dụ, một người có thể coi trọng sự minh bạch hoàn toàn, nhưng đạo đức công ty có thể cấm cá nhân đó hoàn toàn cởi mở với gia đình về những gì họ đã làm tại nơi làm việc ngày hôm đó. Giá trị nghề nghiệp là lý tưởng mỗi người có cho riêng mình. Họ thậm chí có thể không được suy nghĩ hoặc phân tích một cách có ý thức. Đạo đức nghề nghiệp mang tính hình thức hơn nhiều và mang lại nhiều hậu quả hơn.