"Luật sắt về trách nhiệm" là gì?

"Luật sắt về trách nhiệm" đề cập đến quy tắc chung rằng quyền lực doanh nghiệp phải luôn được kiểm tra bằng trách nhiệm xã hội để duy trì nó. Được nhà lý thuyết Keith Davis đưa ra trong những năm 1960, quy tắc này đôi khi còn được gọi là "Quy luật tư lợi lâu dài".

Trách nhiệm xã hội phải liên quan đến việc xem xét môi trường và các vấn đề phúc lợi công cộng khác khi áp dụng cho các hoạt động cụ thể của công ty.

Quy tắc này được đưa ra theo quan sát của Davis rằng những người làm kinh doanh có xu hướng quan tâm đến lợi nhuận và lợi ích kinh tế tức thời hơn là quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Anh ấy tuyên bố rằng họ cũng nên tìm cách giải quyết mọi vấn đề do hoạt động của họ gây ra.