Tôi Gọi Con Gái Của Mình Là Gì?

Tôi Gọi Con Gái Của Mình Là Gì?

Con gái của cháu gái bạn cũng là cháu gái của bạn, nhưng ở cấp độ hai. Nếu bạn có bất kỳ người con nào, thì cháu gái của bạn là chị họ của họ ở cấp độ một, hoặc chị em họ. Con gái của cháu gái bạn đối với các con bạn là anh họ thứ hai, theo biểu đồ liên hệ thường xuyên.

Sau mức độ đồng nhất đầu tiên, hầu hết các mối quan hệ gia đình lặp lại ở các mức độ khác nhau: anh em họ thứ nhất, anh họ thứ hai và anh em họ thứ ba. con gái và con trai cụ và con gái cụ cố, v.v.