Có phải tất cả côn trùng đều có cánh?

Mặc dù hầu hết các loài côn trùng đều có cánh, nhưng có một số nhóm thì không. Apterygota là một phân lớp côn trùng không có cánh và được coi là nguyên thủy.

Bristletails, diplurans, proturans, silverfish và springtails là tất cả các loài côn trùng không có cánh. Bọ chét là một loại côn trùng khác không có cánh. Cũng có những côn trùng đã được lai tạo hoặc biến đổi không có cánh hoặc có cánh không hoạt động. Có những loài ruồi giấm không biết bay, nhưng chúng là một ví dụ về một loài được lai tạo để mắc chứng suy giảm khả năng bay. Ngược lại, phần lớn côn trùng có cánh và thường có nhiều hơn một bộ cánh.