Cải cách nào trong số các cải cách về thỏa thuận công bằng đã không xảy ra?

Cải cách nào trong số các cải cách về thỏa thuận công bằng đã không xảy ra?

Trong số các đề xuất cải cách Thỏa thuận Công bằng do Tổng thống Harry S. Truman đề xuất, Quốc hội đã hủy bỏ các đề xuất của ông về chăm sóc sức khỏe quốc gia, cải cách nông nghiệp, nâng cao quyền công dân và thực hành lao động công bằng. Các nhóm lợi ích như Liên đoàn Cục Trang trại và Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã vận động hành lang chống lại việc thông qua các cải cách Thỏa thuận Công bằng.

Truman đã thành công trong việc đề nghị Quốc hội thông qua đạo luật tăng mức lương tối thiểu liên bang. Quốc hội cũng thông qua Đạo luật Nhà ở, đạo luật cung cấp nhà ở cho người nghèo. Tuy nhiên, luật này yếu hơn dự luật mà Truman đề xuất. Hiệp định Công bằng cũng mở rộng An sinh xã hội thành công vào năm 1950. Tất cả các biện pháp này đều được Quốc hội thông qua trong gang tấc.