Nhóm kiểm soát là gì?

Nhóm kiểm soát là gì?

Nhóm đối chứng là một nhóm các cá nhân hoặc trường hợp được chỉ định vào một nhóm thực nghiệm và được đối xử giống như nhóm thực nghiệm; tuy nhiên, chúng không phù hợp với phương pháp điều trị thử nghiệm hoặc yếu tố thử nghiệm. Trong thử nghiệm khoa học, nhóm đối chứng rất quan trọng vì họ đảm bảo rằng tác dụng giả dược có thể tách biệt khỏi kết quả thực tế của mỗi thử nghiệm.

Nhóm kiểm soát đôi khi sẽ được gọi là "kiểm soát" hoặc "điều trị kiểm soát". Thử nghiệm có kiểm soát là thử nghiệm sử dụng nhóm kiểm soát. "Kiểm soát" là một thuật ngữ được sử dụng trong thử nghiệm khoa học liên quan đến việc sử dụng một nhóm kiểm soát để giữ một biến không đổi để tác động của yếu tố thử nghiệm có thể được biết đến và hiểu rõ hơn.

Thuật ngữ "nhóm đối chứng" có nguồn gốc đầu tiên từ năm 1950 đến năm 1955. Trong nhóm đối chứng, các nhà khoa học cẩn thận chọn các đối tượng có giá trị nhân khẩu học tương tự như đối tượng trong nhóm không đối chứng hoặc thực nghiệm. Điều này giúp so sánh giữa hai nhóm và xác định hiệu quả của thử nghiệm hoặc phương pháp điều trị. Ví dụ về nhóm đối chứng là một nhóm tình nguyện không được đào tạo về thiền so với nhóm tình nguyện viên thử nghiệm được đào tạo 8 tuần về thiền.