Tính nhất quán của dữ liệu là gì?

Tính nhất quán của dữ liệu có nghĩa là các giá trị dữ liệu giống nhau cho tất cả các trường hợp của ứng dụng. Dữ liệu này thuộc về nhau và mô tả một quy trình cụ thể tại một thời điểm cụ thể, có nghĩa là dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình xử lý hoặc chuyển tiền.

Đồng bộ hóa và các biện pháp bảo vệ khác giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong quá trình xử lý nhiều giai đoạn. Tính nhất quán của dữ liệu là rất quan trọng đối với hoạt động của các chương trình, ứng dụng, hệ thống và cơ sở dữ liệu. Khóa là các biện pháp được sử dụng để ngăn dữ liệu bị thay đổi bởi hai ứng dụng cùng một lúc và đảm bảo trình tự xử lý chính xác.

Tính nhất quán của dữ liệu có thể có nhiều thứ nguyên khác nhau:

  • Tính nhất quán tại thời điểm có nghĩa là tất cả dữ liệu có liên quan đều giống nhau tại bất kỳ thời điểm nhất định nào. Ví dụ: trong trường hợp mất điện, điều quan trọng là phải khôi phục tất cả dữ liệu như lúc bị lỗi.
  • Tính nhất quán của giao dịch chỉ tồn tại trước khi chạy một tập hợp giao dịch cụ thể và sau khi chúng được hoàn thành. Trong quá trình xử lý, dữ liệu có thể không nhất quán.
  • Tính nhất quán của ứng dụng có thể liên quan đến dữ liệu từ các nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu và các tệp riêng lẻ. Một ứng dụng liên quan đến nhiều giao dịch khác nhau và do đó, dữ liệu hoàn toàn nhất quán chỉ trước và sau khi tất cả các giao dịch đã được hoàn thành.

Kiểm soát các hoạt động đồng thời và khả năng xử lý các giao dịch chưa hoàn thành là điều cần thiết để có thể duy trì cũng như khôi phục tính nhất quán của dữ liệu trong trường hợp mất điện.