Nguyên nhân nào gây ra các vấn đề đô thị?

Nguyên nhân chính của các vấn đề thành thị bao gồm thất nghiệp, di cư từ nông thôn ra thành thị và biển thủ quỹ. Những vấn đề này theo cách này hay cách khác dẫn đến các vấn đề khác nhau.

Tỷ lệ thất nghiệp cao ở khu vực thành thị dẫn đến tỷ lệ tội phạm gia tăng, sử dụng ma túy bất hợp pháp do nhàn rỗi, mại dâm và hình thành các băng nhóm bất hợp pháp. Sự nhập cư của người dân từ các vùng nông thôn đến các khu vực thành thị tạo ra sức ép đối với các nguồn lực sẵn có. Nó cũng góp phần vào kết quả nhân khẩu học khó chịu. Ở một số quốc gia, di cư từ nông thôn ra thành thị đã góp phần vào tốc độ tăng trưởng cao của các khu ổ chuột. Nó cũng dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm, gây rủi ro cho sức khỏe của những người trong những môi trường như vậy.