Tâm lý học Chức năng là gì?

Tâm lý học chức năng là một nhánh của tâm lý học phát triển vào cuối thế kỷ 19, tập trung vào cả chức năng của ý thức và cách ý thức ảnh hưởng đến hành vi. Tâm lý học chức năng nổi lên đối lập với những người theo chủ nghĩa Stuctuism thịnh hành, những người đã phấn đấu để xác định cấu trúc của tâm trí người lớn.

Các nhà chức năng học tin rằng tâm lý học có thể thực tế chứ không chỉ khám phá ý thức và tâm trí. William James là nhà chức năng học lỗi lạc, và ông tin rằng ý thức chỉ tồn tại bởi vì nó có mục đích và tâm lý học có thể được sử dụng để cải thiện cuộc sống của con người. Một số nhà sử học coi thuyết chức năng là phù hợp với khoảng thời gian tiến bộ mà nó ra đời, vì nó đã cố gắng sử dụng một ứng dụng thực tế của tâm lý học để giải quyết các vấn đề của tâm trí.