Nhân học có liên quan đến xã hội học không?

Mức độ liên quan của các nghiên cứu nhân loại học với xã hội học là về nghiên cứu con người, bao gồm nhân học văn hóa xã hội. Trong khi xã hội học tập trung vào các khía cạnh xã hội như các mối quan hệ, thì nhân học nhấn mạnh vào việc nghiên cứu mọi khía cạnh của con người.

Xã hội học bao gồm tất cả các khía cạnh xã hội liên quan đến thể chế và con người, tội phạm, tôn giáo, nhà nước, gia đình, sự thay đổi căn bản của xã hội, văn hóa, tầng lớp xã hội và hơn thế nữa. Nhân học bao gồm khảo cổ học, tiến hóa, nhân học văn hóa xã hội và ngôn ngữ học. Nhân học văn hóa xã hội là nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa và các xã hội có tổ chức. Thông thường, xã hội học và nhân học có phương pháp nghiên cứu tương tự như phỏng vấn hàng ngày. Trong khi nhân học tập trung vào các xã hội ở quy mô nhỏ, thì xã hội học lại tập trung vào các xã hội ở quy mô lớn hơn. Tương tự như xã hội học, nhân học văn hóa xã hội cũng bao gồm các khía cạnh như tôn giáo và văn hóa.