Làm thế nào để bạn phân biệt "hành động của con người" với "hành động của con người"?

Làm thế nào để bạn phân biệt "hành động của con người" với "hành động của con người"?

Một hành động của con người là một hành động được coi là được thực hiện một cách tự nguyện, trong khi một hành động của con người là một hành động không tự nguyện. Sự khác biệt và sắc thái giữa một hành động của con người và một hành động của con người thường là trọng tâm của cuộc tranh luận triết học.

Về bản chất, người ta đồng ý rằng một hành động của con người là một hành động mà trên đó một cá nhân có thể đưa ra quyết định có ý thức về việc có thực hiện hành vi đó hay không. Hành động của con người là hành động tự nhiên của các bộ phận sinh dưỡng và giác quan như tiêu hóa, nhịp đập của tim, phát triển, phản ứng của cơ thể và nhận thức về thị giác hoặc thính giác. Cuộc tranh luận diễn ra xung quanh phần rìa của những định nghĩa này. Chẳng hạn, hành vi của con người có thể được coi là hành vi của con người nếu hành động đó được thực hiện với ác ý.