Lạm phát ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Lạm phát ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Lạm phát là sự gia tăng giá cả, ảnh hưởng đến nền kinh tế bằng cách làm giảm sức mua của người tiêu dùng, khiến các công ty kiếm được ít doanh thu hơn. Lạm phát cũng làm tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Theo About.com, lạm phát làm cho việc lập kế hoạch tài chính trở nên khó khăn vì các quy tắc kinh tế có giá trị bị phá vỡ khi nó xảy ra. Lạm phát làm giảm tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế do lãi suất cho vay và thế chấp tăng và thị trường trở nên bấp bênh.

Wikipedia lưu ý rằng lạm phát làm giảm giá trị của đồng tiền, dẫn đến giảm mức sống. Lạm phát cũng gây ra sự kém hiệu quả trên một thị trường, làm chậm quá trình kinh doanh. Các chính phủ kiểm soát lạm phát thông qua các chính sách tiền tệ như giảm cung tiền cho nền kinh tế.