Kiến sống được bao lâu?

Tuổi thọ của kiến ​​phụ thuộc vào vai trò của nó trong đàn. Con đực sống trong vài tuần, trong khi kiến ​​chúa tồn tại hàng thập kỷ trong điều kiện thích hợp. Hầu hết các loài kiến ​​thợ đều sống sót sau vài tháng, như Trường Khoa học Đời sống ASU đã nêu.

Trong đàn kiến, mỗi loại kiến ​​có một nhiệm vụ cụ thể. Vai trò duy nhất của kiến ​​đực là giao phối với kiến ​​chúa. Kiến thợ là những con kiến ​​cái nhận được ít thức ăn hơn trong giai đoạn ấu trùng. Trong khi chúng không sinh sản, chúng cung cấp công việc cần thiết để giữ cho thuộc địa tồn tại. Kiến chúa lớn hơn kiến ​​cái và chịu trách nhiệm đẻ trứng trong đàn.