Công thức gam Khối lượng của (NH4) 3 PO4 là gì?

Khối lượng mol của (NH4) 3PO4 là 149,087 gam trên một mol. Việc tìm câu trả lời này liên quan đến việc sử dụng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử của hợp chất này và khối lượng nguyên tử của chúng.

Từ công thức phân tử (NH4) 3PO4, số nguyên tử của mỗi nguyên tố là 3 nguyên tử nitơ, 12 nguyên tử hiđro, một nguyên tử photpho và 4 nguyên tử oxi. Từ bảng tuần hoàn, nguyên tử khối của mỗi nguyên tố là nitơ bằng 14,0067 gam một mol, hiđro là 1,00794, photpho là 30,973761 và oxy là 15,9994.

Để tìm khối lượng của hợp chất là amoni photphat, cần nhân số nguyên tử của mỗi nguyên tố với khối lượng nguyên tử tương ứng của chúng rồi cộng các đại lượng này lại với nhau: [(14,0067 gam /mol x 3) + (1,00794 gam /mol x 12) + (30,973761 gam /mol x 1) + (15,9994 gam /mol x 4)], bằng 149,087 gam trên một mol khi làm tròn đến phần nghìn gần nhất.