Công thức điểm giữa trong kinh tế học là gì?

Công thức điểm giữa trong kinh tế học là gì?

Công thức trung điểm trong kinh tế học là [(Q2 - Q1) /((Q1 + Q2) /2)] /[(P2 - P1) /((P1 + P2) /2)]. Công thức này biểu thị phần trăm thay đổi của lượng cầu so với phần trăm thay đổi của giá.

Công thức điểm giữa trong kinh tế học được sử dụng để đo độ co giãn của cầu theo giá và mang lại giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến âm vô cùng. Nó cho thấy mức độ nhạy cảm của người tiêu dùng đối với sự thay đổi giá trong một dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định. Câu trả lời là giá trị âm vì có mối quan hệ nghịch đảo giữa giá và lượng cầu, nhưng các nhà kinh tế thường báo cáo kết quả là giá trị tuyệt đối bằng cách loại bỏ dấu âm. Ngoài ra, kết quả là một số thuần túy, có nghĩa là nó không có bất kỳ đơn vị liên kết nào. Khi quy mô thay đổi về giá cả và số lượng tăng lên, độ chính xác của kết quả sẽ giảm xuống.

Một ví dụ về việc sử dụng công thức điểm giữa để tìm độ co giãn giữa 100 đơn vị bán với giá 2 đô la mỗi đơn vị và 75 đơn vị bán với giá 3 đô la mỗi đơn vị trông như sau:

PED = [(75 - 100) /((100 + 75) /2)] /[(3 - 2) /((2 + 3) /2)]

PED = (-25 /(175/2)) /(1 /(5/2))

PED = (-25 /87,5) /(1 /2,5)

PED = -0,7