Ý nghĩa của Giao tiếp Nhóm là gì?

Ý nghĩa của Giao tiếp Nhóm là gì?

Giao tiếp nhóm đề cập đến sự tương tác giữa các thành viên của một nhóm nhỏ cá nhân. Giao tiếp chất lượng dẫn đến việc ra quyết định nhóm hiệu quả và hoàn thành dự án. Các nhà xã hội học nghiên cứu giao tiếp nhóm trong công việc và các nhóm xã hội.

Giao tiếp nhóm áp dụng cho các nhóm có từ ba đến 20 người. Giao tiếp giữa hai người là một cuộc đối thoại, và các nhóm lớn hơn không thể sử dụng giao tiếp nhóm một cách hiệu quả. Giao tiếp nhóm chất lượng liên quan đến người điều hành và các thành viên nhóm có cảm giác thân thuộc, có mục tiêu chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Cả giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ đều là thành phần của giao tiếp nhóm.

Giao tiếp nhóm thành công là điều cần thiết trong môi trường kinh doanh. Nhiều biến số phát huy tác dụng, bắt đầu từ việc sắp xếp chỗ ngồi. Cách sắp xếp chỗ ngồi hình tròn cho phép tất cả các thành viên trong nhóm giao tiếp bằng mắt và tương tác với tất cả các thành viên khác. Điều này hình thành nền tảng cho phong cách giao tiếp mạng web, với tất cả các thành viên trong nhóm chia sẻ ý tưởng với nhau. Các nhà xã hội học nhận thấy kiểu sắp xếp giao tiếp nhóm này là hiệu quả nhất để tạo ra ý tưởng, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Khi mục đích chính của một nhóm là chia sẻ thông tin, thì nên sắp xếp thay thế. Hình thức giao tiếp nhóm này bắt đầu bằng cách sắp xếp chỗ ngồi nhấn mạnh người lãnh đạo nhóm: ví dụ một chiếc bàn dài với người lãnh đạo ở một đầu. Nhóm trưởng trình bày thông tin và các thành viên trong nhóm đưa ra phản hồi.