Ví dụ về Quan sát Định lượng là gì?

Một ví dụ về quan sát định lượng là đo bề mặt của một bức tranh sơn dầu và tìm kích thước của nó là 12 inch x 12 inch. Một quan sát định lượng xảy ra khi một nhà nghiên cứu thực hiện một phép đo được ghi lại trong một số đơn vị khách quan.

Các quan sát định lượng được gọi như vậy bởi vì chúng là những quan sát có thể được định lượng; nghĩa là chúng có thể được biểu diễn bằng các con số. Điều này trái ngược với quan sát định tính, là những quan sát chủ quan dựa trên thông tin mô tả. Một ví dụ về quan sát định tính là ai đó nhận xét rằng bức tranh đẹp hoặc bức tranh có mùi mốc.