Văn hóa tổ chức được hình thành như thế nào?

Văn hóa tổ chức được hình thành bởi hành vi của mọi người trong tổ chức. Các nhà lãnh đạo của tổ chức có tác động đặc biệt quan trọng đến việc tạo ra và duy trì văn hóa tổ chức.

Văn hóa tổ chức là một tập hợp các niềm tin được chia sẻ bởi những người trong một tổ chức. Nó chứa các giá trị, chuẩn mực và giả định của các thành viên. Văn hóa tổ chức có thể được coi là một hệ thống vì nó có đầu vào và đầu ra.

Văn hóa của mỗi tổ chức đều khác nhau. Ví dụ, văn hóa tổ chức tại một ngân hàng rất khác so với một tổ chức phi lợi nhuận. Một số chỉ số chính về văn hóa của một tổ chức là quy định về trang phục, nội thất, chủ đề thảo luận và phong thái.

Việc xác định các tham chiếu chung giúp mọi người hiểu văn hóa tổ chức của một doanh nghiệp hoặc nhóm. Nhân viên đề cập đến sếp của họ với tư cách là một nhà quản lý vi mô cho thấy rằng văn hóa đặt trọng tâm cao vào sự kiểm soát và cấu trúc.

Các điểm tham chiếu để giải thích văn hóa tổ chức có thể không chính xác. Ví dụ: nếu chỉ một nhân viên trên 50 tuổi cảm thấy được quản lý vi mô, thì nhận thức của nhân viên đó không phản ánh nhận thức của toàn bộ tổ chức.

Văn hóa tổ chức có thể được thay đổi. Những cách hiệu quả nhất để làm như vậy bao gồm khen thưởng những nhân viên thể hiện giá trị cốt lõi, nhấn mạnh sứ mệnh và mục tiêu cũng như mô hình hóa các hành vi tổ chức thực tiễn tốt nhất.