Đóng góp của Max Weber cho Xã hội học là gì?

Đóng góp của Max Weber cho Xã hội học là gì?

Max Weber được ghi nhận là một trong ba người sáng lập xã hội học, nhưng đóng góp nổi tiếng nhất của ông là luận án kết hợp xã hội học kinh tế và tôn giáo. Luận án này đề xuất rằng đạo Tin lành khổ hạnh gắn liền với sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản định hướng thị trường phương Tây.

Max Weber là một người đề xuất quan trọng cho phương pháp chống dị ứng bằng phương pháp luận. Nhà xã hội học người Đức lập luận rằng các nghiên cứu nên được thực hiện với các phương tiện diễn giải. Ông cho rằng giá trị và ý nghĩa mà một người gán cho hành động của họ cũng quan trọng như trải nghiệm cảm giác, còn được gọi là chủ nghĩa kinh nghiệm, liên quan đến các hành động xã hội.

Weber còn được biết đến là một trong những người sáng lập Đảng Dân chủ Đức. Mặc dù không giành được ghế trong quốc hội, nhưng ông vẫn là cố vấn của ủy ban soạn thảo Hiến pháp Weimar.