Có bao nhiêu người ở Hoa Kỳ?

Theo dữ liệu gần đây nhất của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, được thu thập vào năm 2013, có 316.128.839 người ở Hoa Kỳ. Trong dân số đó, 23,3% dưới 18 tuổi và 50,8% là nữ.

Trang web của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ bao gồm đồng hồ dân số cho thế giới và quốc gia, đồng hồ này liên tục đếm số người sống trên thế giới và quốc gia. Theo Cục, dân số Mỹ cứ 15 giây lại tăng thêm một người. Cuộc điều tra dân số đầu tiên của Hoa Kỳ được ghi lại vào năm 1790 và cho thấy dân số là 3.929.326 người. Tính đến năm 2014, dân số thế giới là hơn 7 tỷ người.