Ai Đã Viết Sách Châm Ngôn?

Trong Thánh Kinh của Cơ đốc giáo, người ta không biết ai đã viết Sách Châm ngôn, mặc dù người ta cho rằng Sa-lô-môn, người mà Kinh thánh cho là tác giả của một số câu châm ngôn trong Sách Châm ngôn, có thể đã viết một vài câu châm ngôn. Phần còn lại của những câu châm ngôn rất có thể đã được Sa-lô-môn nói và truyền miệng cho đến khi chúng được viết ra bởi một người ghi chép vô danh.

Trong 1 Các Vua 4:32, người ta nói rằng Sa-lô-môn đã nói hơn ba nghìn câu châm ngôn trong suốt cuộc đời của mình, vì vậy người ta biết rằng không phải tất cả các câu châm ngôn của ông đều được đưa vào Kinh Thánh vì có 375 câu châm ngôn trong Sách Châm ngôn. Tác giả của cuốn sách đã được tranh luận trong suốt chiều dài lịch sử.