Trứng đánh dấu trông như thế nào?

Trứng bọ ve thực sự rất nhỏ và có màu nâu đỏ. Một số bọ ve đẻ 2.000 đến 18.000 trứng cùng một lúc. Các loài ve khác, như ve mềm, đẻ trứng nhiều lần trước khi chết.

Bọ ve lột xác sau mỗi bữa ăn máu, cho đến khi chúng đạt đến giai đoạn trưởng thành. Khi đến giai đoạn trưởng thành, con đực tiêu thụ bữa ăn cuối cùng và sau đó giao phối với con cái. Sau khi giao phối, con ve đực chết.

Một con ve cái trưởng thành bám vào vật chủ và kiếm ăn trong 24 giờ trước khi giao phối. Một khi ve cái đã giao phối, nó sẽ đẻ trứng vào một môi trường sống được bảo vệ. Sau khi nở, ấu trùng sáu chân tìm kiếm bữa ăn đầu tiên và vòng đời tiếp tục.